आगो र चेली

आगो बालधौ छ जंगे पिलर

खागो धपाउधौ छ जंगे पिलर

तर के गर्नु सरकार

राको लाउधौछ चेलीहरुको एजोतमा बंगे पिलर

अनि डोरीले सीलाउधौछ चेलीहरुको बाजोतमा बंगे पिलर